Thống kê
  Đang online: 4
  Lượt truy cập: 1022626
Liên kết website
VIDEO / HÌNH ẢNH
Điều lệ hội

CHƯƠNG I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ,  MỤC ĐÍCH, LĨNH VỰC

VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

 

Điều 1. Tên gọi
1. Tên tiếng Việt: Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam
Gọi tắt là: Hội Lạnh và ĐHKK Việt Nam
2. Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM SOCIETY OF REFRIGERATION AND

AIR-CONDITIONING ENGINEERS. (Viết tắt là: VISRAE)

3. Biểu tượng/ Logo:

 

 

Biểu tượng này được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tôn chỉ

 Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Lạnh và Điều hoà Không khí cũng như kỹ thuật không khí (Phòng sạch, phòng nhiệt áp, hoá lỏng và tách khí…).

Điều 3. Mục đích

Mục đích của Hội là giúp đỡ những cá nhân và tổ chức ở các thành phần kinh tế khác nhau hoạt động trong lĩnh vực Lạnh, Điều hoà không khí và Kỹ thuật không khí góp phần phát triển ngành chuyên môn Lạnh, Điều hoà Không khí và Kỹ thuật không khí ở Việt Nam, phục vụ thiết thực cho đời sống, sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Điều 4. Lĩnh vực hoạt động

Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam là tổ chức xã hội tự nguyện của những công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước làm công tác đào tạo, nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, xây lắp, kinh doanh… chuyên ngành lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí.

Điều 5. Phạm vi hoạt động

Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam hoạt động tuân theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội hoạt động trên phạm vi cả nước, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hội.

Điều 6. Mối quan hệ của Hội

Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Điều 7. Trụ sở, tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng của Hội.

Trụ sở chính của Hội đặt tại  thủ đô Hà nội. Hội được mở văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo phương thức tự trang trải. Hội có cơ quan ngôn luận hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI 

 

Điều 8. Nhiệm vụ của Hội

1. Tập hợp, đoàn kết những cá nhân và đơn vị chuyên ngành lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí, để:
a)  Động viên tinh thần sáng tạo của hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển ngành;
b)  Phổ biến các kiến thức khoa học, kỹ thuật lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí cho quần chúng;

c)  Nâng cao kiến thức và tay nghề cho hội viên và quần chúng qua các khoá đào tạo ngắn hạn và dài hạn;
d)  Hỗ trợ việc đưa nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí vào sản xuất và đời sống;
đ)  Tư vấn, phản biện, giám định xã hội về khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh tế thuộc chuyên ngành lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí cho các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước và các thành phần kinh tế;

e)  Tham gia vào việc biên soạn, biên dịch, soát xét, phản biện các tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn quốc gia cũng như các tài liệu kỹ thuật, chuyên ngành (từ điển, quy chế, quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt nam) có liên quan đến lĩnh vực lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí theo quy định của pháp luật

g) Tổ chức hội thảo trong nước và quốc tế để có thể đề đạt và kiến nghị với Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo về phương hướng xây dựng, phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí vào thực tế ở nước ta.

2. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong hoạt động khoa học.
Giúp đỡ hội viên về tinh thần và vật chất, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chuyên môn bằng các hình thức thích hợp, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

Điều 9. Quyền hạn của Hội

1. Hợp tác trong và ngoài nước với các hội cùng ngành và các hội khoa học kỹ thuật khác theo quy định của pháp luật. Phối hợp, hợp tác với các cơ quan chức năng, các bộ, ngành liên quan để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội.

2. Tham gia các hoạt động nghiên cứu, dịch vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn của Hội.

3. Tổ chức xuất bản tạp chí, website và các ấn phẩm thuộc chuyên ngành lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí và về hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật
 

CHƯƠNG III

HỘI VIÊN

 

Điều 10. Hội viên của Hội

1. Công dân Việt Nam các tổ chức của Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, hoạt dộng cho Hội đều có thể được kết nạp làm Hội viên chính thức của Hội.

2. Công dân và các tổ chức Việt Nam không có điều kiện hoặc không có đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên chính thức của hội, có đóng góp cho sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ hội, được xem xét, công nhận là Hội viên liên kết.

Điều 11. Hội viên có nhiệm vụ
1. Tôn trọng và chấp hành Điều lệ Hội, thi hành nghiêm chỉnh các chủ trương nghị quyết của Hội, tích cực hoạt động cho Hội.
2. Tuyên truyền phát triển hội viên mới, tham gia sinh hoạt Hội, mở rộng ảnh hưởng và uy tín của Hội, vận động quần chúng hưởng ứng  hoạt động của Hội.
3. Tích cực học tập và giúp đỡ hội viên khác học tập để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, góp phần xây dựng và phát triển chuyên ngành lạnh, điều hoà không khí và kỹ thuật không khí ở Việt Nam.
4. Đóng hội phí đầy đủ theo quy định của Điều lệ Hội.

Điều 12. Hội viên có quyền hạn
1. Tham gia các hoạt động của Hội, thảo luận và biểu quyết mọi công việc của Hội ở cấp mình, bầu cử và ứng cử vào Ban châp hành các cấp của Hội.
2. Được Hội giúp đỡ thực hiện những đề nghị, sáng kiến, phát minh hoặc những công trình nghiên cứu của mình theo khả năng của Hội, được Hội bảo vệ những quyền lợi chính đáng trong các hoạt động khoa học kỹ thuật.
3. Được hưởng những quyền lợi vật chất và tinh thần do Hội quy định.
4. Có quyền xin ra Hội hoặc tham gia các hội khác.

5. Hội viên liên kết có các quyền như trên, trừ quyền ứng cử, đề cử, bầu cử vào Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra hội và biểu quyết các công việc của Hội

Điều 13Thủ tục kết nạp hội viên

 Ban chấp hành Trung ương Hội quy định cụ thể về thủ tục kết nạp hội viên theo quy định của Điều lệ Hội và phù hợp với quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC HỘI

 

Điều 14. Cơ cấu tổ chức của Hội 
1. Ở Trung ương: Đại hội, Ban lãnh đạo (Ban chấp hành, Ban Thường vụ) và Ban  Kiểm tra. 
2. Các Tổ chức Hội cơ sở.
Việc thành lập các Tổ chức hội cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Đại hội

1.Đại hội là Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. Nhiệm kỳ của Đại hội là 5 năm.

2.Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu, Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu chỉ được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

3. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

4. Nội dung chính của Đại hội:

a. Thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội, quyết định phương hướng hoạt động, nhiệm vụ và chương trình công tác của Hội.
b. Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội, Ban Kiểm tra Hội;
c. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; quyết định việc giải thể Hội (nếu có)
d. Quyết định khen thưởng, kỷ luật;
e. Nghị quyết của Đại hội có giá trị khi được trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt tán thành.

Điều 16. Ban chấp hành Trung ương Hội.

Ban chấp hành Trung ương Hội (gọi tắt là Ban chấp hành) bầu ra Ban Thường vụ, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, các uỷ viên Thường vụ. Ban chấp hành Trung ương Hội có thể bầu bổ sung các ủy viên Van chấp hành nhưng số lượng không vượt quá 1/3 tổng số ủy viên Ban chấp hành đã được Đại hội quyết định.

Điều 17. Nhiệm vụ của Ban chấp hành

Ban Chấp hành Hội họp thường lệ mỗi năm một lần do Ban Thường vụ triệu tập và có thể họp bất thường khi Ban Thường vụ xét thấy cần thiết hoặc khi có đa số ủy viên Ban chấp hành Hội yêu cầu.

Ban chấp hành Hội có nhiệm vụ thi hành và triển khai các nghị quyết của Đại hội và lãnh đạo toàn bộ công tác của Hội giữa hai kỳ Đại hội.

Điều 18. Ban Thường vụ Hội

Ban Thường vụ Hội là cơ quan thường trực của Ban chấp hành Trung ương Hội, họp thường lệ 6 tháng một lần, có nhiệm vụ chỉ đạo các hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban chấp hành Trung ương Hội.

Điều 19. Ban Thư ký

Cơ quan giúp việc thường xuyên cho Ban thường vụ là Ban Thư ký, gồm: Tổng thư ký và các ủy viên thư ký do Tổng thư ký đề cử, được Ban Thường vụ thông qua.
Ban Thư ký điều hành công việc hàng ngày của Hội.

Điều 20. Các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc Hội

Tuỳ theo nhu cầu và tình hình phát triển của Hội và căn cứ vào các quy định của pháp luật, Ban Thường vụ có thể ra quyết định thành lập các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc Hội (nghiệp vụ hay kinh tế).

Điều 21. Ban Kiểm tra Hội

Ban Kiểm tra Trung ương Hội do Đại hội bầu. Ban Kiểm tra có nhiệm vụ:
1. Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội, Ban chấp hành Trung ương Hội, Ban Thường vụ; kiểm tra hoạt động của các cấp hội, hội viên, các tổ chức trực thuộc Hội.
2. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Quy chế và các chương trình công tác của Hội.
3. Kiểm tra tài chính và các hoạt động kinh tế của Hội.
4. Đề nghị khen thưởng, kỷ luật.
Ban kiểm tra Trung ương Hội họp thường lệ mỗi năm một lần, có thể họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc Trưởng Ban kiểm tra Hội.

 

 

CHƯƠNG V
TÀI SẢN, TÀI CHÍNH

 

Điều 22. Tài sản, tài chính của Hội.
1. Hội phí của hội viên.
2. Thu nhập từ các hoạt động kinh tế của Hội.
3. Tiền và hiện vật từ trợ cấp của Nhà nước (nếu có), ủng hộ của các cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể, các cá nhân trong và ngoài nước.

Điều 23. Quản lý tài sản, tài chính của Hội

Tài chính của Hội được dùng cho các hoạt động của Hội, được quản lý theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Hội và theo quy định của Nhà nước.

Điều 24. Giải quyết tài sản, tài chính khi Hội tự giải thể, bị giải thể

Khi Hội tự giải thể, bị giải thể, tài sản, tài chính của Hội sẽ được giải quyết như sau:
1. Tài sản, tài chính do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ; tài sản, tài chính do Nhà nước hỗ trợ mà Hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do cơ quan có thẩm quyền quyết định.
2. Đối với nguồn tài sản, tài chính tự có của Hội mà Hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ sau khi Hội giải thể thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do Hội quyết định theo quy định của Điều lệ Hội.

 

CHƯƠNG VI
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

 

Điều 25. Khen thưởng

Hội viên, cộng tác viên, các đơn vị của Hội có thành tích trong công tác hội và trong hoạt động khoa học, kỹ thuật sẽ được Hội khen thưởng. Hình thức khen thưởng do Ban chấp hành Trung ương Hội quy định.

Điều 26. Kỷ luật

Hội viên, đơn vị của Hội vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Hội, làm tổn hại đến danh dự và uy tín của Hội sẽ bị thi hành kỷ luật từ phê bình, cảnh báo đến khai trừ khỏi Hội, giải thể đơn vị. Hình thức kỷ luật do Ban chấp hành Trung ương Hội quy định.

 

CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 27. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ

1.Chỉ có Đại hội đại biểu toàn quốc hoặc Đại hội toàn thể hội viên của Hội Khoa học kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt nam mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hội phải được trên 1/2(một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mới có hiệu lực thi hành.

 

Điều 28. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội gồm 7 Chương, 28 Điều đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II nhiệm kỳ 2010-2014 của Hội Khoa học kỹ thuật Lạnh và  Điều hòa không khí Việt nam thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2010 tại thành phố Hà nội. Điều lệ này có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ.

2. Căn cứ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội, Ban chấp hành Hội có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện điều lệ này./.

Thiết kế web - Thiết kế website Bởi VOC

Bài viết cùng chuyên mục
Tìm kiếm
Lựa chọn chuyên mục
Hỗ trợ trực tuyến

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký TS. Nguyễn Xuân Tiên

0243.771.0543

0913212345