Thống kê
  Đang online: 1
  Lượt truy cập: 506171
Liên kết website
VIDEO / HÌNH ẢNH

Điều lệ hội

ĐIỀU LỆ (Sửa đổi, bổ sung)

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT LẠNH

VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VIỆT NAM

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 951/QĐ-BNV ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)Tìm kiếm
Lựa chọn chuyên mục