THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Quyết định 51/2011/QĐ-TTg –Bộ KHCN có trách nhiệm ban hành tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và mức hiệu suất năng lượng tối thiểu của các phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu trước ngày 21 tháng 12 […]

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG ĐỐI ...