KỸ THUẬT ĐHKK – THÔNG GIÓ


THỊ TRƯỜNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CỦA ĐIỀU HÒA GIA DỤNG PGS Phạm Hoàng Lương, TS Nguyễn Việt Dũng, TS Nguyễn Nguyên An, TS Lại Ngọc Anh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1. Đặt vấn đề: Hiện […]

THỊ TRƯỜNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG ...