THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ BAN THƯỜNG VỤ HỘI LẠNH VÀ ĐHKK VIỆT NAM


– Căn cứ vào Điều lệ Hội KHKT Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam được Bộ Nội vụ phê duyệt theo quyết định số 951/QĐ- BNV ngày 16/8/2010.
– Căn cứ vào yêu cầu công tác của Hội
– Được sự chấp thuận của các đương sự
– Sau khi đã xin ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Hội.
Chủ tịch Hội Lạnh và ĐHKK Việt Nam đã quyết định bổ sung:
1. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Giám đốc Công ty công nghệ điện tử điện lạnh Mạnh Tuấn, tại 258 Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa
2. Ông Nguyễn Ngọc Qúy – Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật nhiệt, Khoa Điện, Trường ĐHCN Hà Nội
vào Ban chấp hành Trung ương Hội theo quyết định số: 05/QĐ-HL17 ngày 07 tháng 10 năm 2017.
Đồng thời bổ sung Ông Nguyễn Ngọc Qúy – Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật nhiệt, Khoa Điện, Trường ĐHCN Hà Nội vào Ban Thường Vụ Hội theo quyết định số 06/QĐ-HL17 ngày 07 tháng 10 năm 2017.