SO SÁNH LÝ THUYẾT CÁC MÔI CHẤT LẠNH MỚI R1234yf VÀ R32 VỚI R134a TRONG TỦ LẠNH VÀ MÁY LẠNH THƯƠNG NGHIỆP (PGS.TS Nguyễn Đức Lợi)


Bài báo trình bày nghiên cứu lý thuyết so sánh môi chất lạnh mới R1234yf và R32 với R134a trong tủ lạnh gia dụng và máy lạnh thương nghiệp. Chu trình lý thuyết dùng để so sánh là chu trình quá lạnh quá nhiệt với nhiệt độ ngưng tụ 50 oC và nhiệt độ bay hơi khác nhau -30, -25, -20, -15 và -10 oC. Các thông số tính toán là áp suất bay hơi, áp suất ngưng tụ, nhiệt độ đầu đẩy, năng suất lạnh riêng thể tích, hiệu quả năng lượng COP và hiệu suất exergy ηe của chu trình. Kết quả cho thấy, những thông số trên của R1234yf và R134a có giá trị gần tương đương nhau. Trong khi đó R32 có áp suất bay hơi, áp suất ngưng tụ và đặc biệt nhiệt độ cuối tầm nén quá cao, hiệu quả năng lượng và  hiệu suất  exergy lại thấp hơn từ 12 đến 13%. Từ khóa: R1234yf, R32, tủ lạnh, máy lạnh thương nghiệp, COP, hiệu suất exergy. Môi ch t R32 và 1234yf