NGHỊ ĐỊNH 45/2010 NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI


                                NGHỊ ĐỊNH

Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Xem toàn văn:  ND45CP dang 15.10