CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ


Chúng tôi xin giới thiệu các Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt nam (TCVN) về kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí đã được ban hành. Trước mắt, chúng tôi xin giới thiệu tên các tiêu chuẩn, còn nội dung cụ thể các tiêu chuẩn chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu tóm tắt sau này.

1. Điều hòa không khí – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

TCVN 7831: 2007

2. Điều hòa không khí – Hiệu suất năng lượng

TCVN 7830 : 2007

3. Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

TCVN 7829 : 2007

4. Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Hiệu suất năng lượng

TCVN 7828 : 2007

5. Tuyển tập tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị lạnh gia dụng và tủ lạnh Thương mại – Đặc tính và phương pháp thử công bố năm 2007:

TCVN 7627: 2007                               TCVN 7180-2 : 2007

ISO 15502 :  2005                               ISO 1992-2 : 1973

TCVN 7180-3 : 2007                           TCVN 7180-6 : 2007

ISO 1992-3 : 1973                               ISO 1992-6 : 1974

6. Hệ thống lạnh – Phương pháp thử

TCVN 6307 : 1997

ISO 916 : 1968

7. Tủ lạnh Thương mại – Phương pháp thử –  Phần 8: Thử va chạm cơ học ngẫu nhiên

TCVN 7180 – 8 : 2002

ISO 1992 : 1978

8. Xác định công suất âm của máy điều hòa không khí và bơm nhiệt nguồn gió – Phần 1: Cụm ngoài  nhà không ống gió

TCVN 7327 – 1 : 2003

ISO 13261 – 1 : 1998

9. Xác định công suất âm của máy điều hòa không khí và bơm nhiệt nguồn gió – Phần 1: Cụm trong  nhà không ống gió  

 TCVN 7327 – 2 : 2003

ISO 13261 – 2 : 1998

10. Tủ lạnh Thương mại – Phương pháp thử – Phần 4: Thử xả băng

TCVN 7180 – 4 : 2002

ISO 1992 – 4 : 1974

11. Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự – An toàn –  Phần 2 – 88: Yêu cầu cụ thể đổi mới với máy tạo ẩm được thiết kế để sử  dụng cùng với các hệ thống gia nhiệt, thông gió hoặc điều hòa không khí

 TCVN 5699-2-88 : 2005

IEC 60335-2-88 : 2002

12. Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió – gió có ống gió – Thử và đánh giá tính năng

TCVN 6577 : 1999

ISO 13253 : 1995

13. Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt không ống gió – Thử và đánh giá tính năng.

TCVN 6576 : 1999

ISO 5151 : 1994

14. Tủ lạnh, tủ bảo quản thực phẩm đông lạnh và tủ kết đông thực phẩm gia dụng và dùng cho các mục đích tương tự – Đo mức tiếng ồn

TCVN 6738 : 2000

ISO 8960 : 1991

15. Máy nén lạnh – Trình bày dữ liệu về tính năng

TCVN 6740 : 2000

ISO 9309 : 1989

16. Máy nén lạnh – Phương pháp thử

TCVN 6741 : 2000

ISO 917 : 1989

17. Môi chất lạnh – Hệ thống ký hiệu

TCVN 6739 : 2008

ISO 817 : 2005

18. Tủ lạnh Thương mại – Phương pháp thử – Phần 1: Tính toán các kích thước dài, diện tích và dung tích

TCVN 7180 – 1 : 2002

ISO 1992 – 1 : 1974

19. Tủ lạnh Thương mại – Đặc tính kỹ thuật – Phần 1: Yêu cầu chung

     TCVN 7179 – 1 : 2002

ISO 5160 : 1979