DANH SÁCH BAN KIỂM TRA KHÓA III (2015-2020)


STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ trong hội

Đơn vị

1 Cù Xuân Đông

TS

Trưởng ban

Đại tá Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch HCM

2 Trương Trọng Giảng

KS

UV

GĐ Kinh doanh Công ty M&E- REE

3 Trần Thanh Bình

KS

UV

Giám đốc Chi nhánh DAIKIN Việt Nam