TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ CỦA HỘI


  1. Trung tâm tư vấn và phản biện cơ nhiệt điện lạnh.  ĐT: 0913212345 – PCT.TTK Nguyễn Xuân Tiên
  2. Trung tâm Công nghệ Lạnh và Điều hòa không khí. ĐT: 043.7165860 – PCT Nguyễn Đức Lợi