PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH NĂNG LƯỢNG CỦA ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ THEO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ TOÀN NĂM APF Phạm Hoàng Lương, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Nguyên An, Lại Ngọc Anh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội


Bài báo trình bày ý nghĩa của việc sử dụng chỉ số APF/CSPF để xác định hiệu quả năng lượng của điều hòa không khí và khả năng ứng dụng phương pháp xác định chỉ số CSPF trong điều kiện Việt Nam. Xem toàn văn: /Data/upload/files/Methodology%20APF2(1).doc