QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH XANH (GREEN BUILDING) Ở SINGAPORE VÀ MALAYSIA.


Chính phủ 02 nước SingaporeMalaysia đã Xây dựng 09 bộ tiêu chuẩn công trình xanh cho 09 loại hình công trình. Họ đã thực sự quan tâm xây dựng chiến lược phát triển xây  dựng xanh trong khoảng thời gian từ 2005 đến nay và đã đạt được những kết quả rất khả quan.

Singapore: BCA (Building & Construction Authority ) là tổ chức chính phủ chịu trách nhiệm lãnh đạo điều hành thực hiện chương trình Công trình xanh – CTX. Họ đã xây dựng được 09 bộ tiêu chuẩn công trình xanh cho 09 loại hình công trình và quy hoạch hạ tầng đô thị. Trong bộ tiêu chuẩn, phần EE (Energy Efficiency) có tỷ trọng lớn nhất, ví dụ trong thang điểm của loại nhà làm việc mới (Non-Residental New Building) thì EE chiếm tỷ lệ tới 79/140=56.4%, những tiêu chí còn lại chỉ chiếm trên 40% tổng số điểm đánh giá CTX.  Xem tiếp:Bao cao kinh nghiem CTX 25-08