Daily Archives: August 21, 2015

CHẤT LƯỢNG CỦA NHIỆT NĂNG VÀ HIỆU QUẢ THỰC TRONG NGÀNH CÔNG NGHỆ NHIỆT – LẠNH   TS. Phạm Văn Tùy                                   Chủ tịch Hội đồng khoa học Hội Lạnh & ĐHKK Việt Nam   Tóm tắt        Bài báo trình bày đặc thù riêng của nhiệt năng (Chất lượng […]
THỊ TRƯỜNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CỦA ĐIỀU HÒA GIA DỤNG PGS Phạm Hoàng Lương, TS Nguyễn Việt Dũng, TS Nguyễn Nguyên An, TS Lại Ngọc Anh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1. Đặt vấn đề: Hiện […]

THỊ TRƯỜNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG ...